List of Indian baby boy and girl names that mean Joy

Baby Names That Mean 'Joy'

 • Aanand Boy

  Rashi: Aries   Nakshatra: Krithika

 • Ananda Boy

  Rashi: Aries   Nakshatra: Krithika

 • Annabelle Girl

 • Farah Girl

 • Harhsa Girl

  Rashi: Cancer   Nakshatra: Punarvasu

 • Jovita Girl

  Rashi: Capricorn   Nakshatra: Sravana

 • Jovitha Girl

  Rashi: Capricorn   Nakshatra: Sravana

 • Kautik Boy

  Rashi: Gemini   Nakshatra: Mrigashiras

 • Kishanth Boy

  Rashi: Gemini   Nakshatra: Mrigashiras

 • Lathush Boy

 • Lathushan Boy

 • Mahanand Boy

  Rashi: Leo   Nakshatra: Makha

 • Mahiya Girl

  Rashi: Leo   Nakshatra: Makha

 • Sammad Boy

  Rashi: Aquarius   Nakshatra: Sathabisham

 • Shahalad Boy

 • Simha Boy

  Rashi: Aquarius   Nakshatra: Sathabisham

 • Sumna Girl

  Rashi: Aquarius   Nakshatra: Sathabisham

 • Unma Girl

  Rashi: Taurus   Nakshatra: Krithika

Indian Baby Names
Assamese Popular Names
Assamese Modern Names
Assamese Unique Names
Assamese Unusual Names