List of Indian baby boy and girl names that mean Friendly

Baby Names That Mean 'Friendly'

 • Amika Girl

  Rashi: Aries   Nakshatra: Krithika

 • Annisa Girl

 • Hetal

  Rashi: Cancer   Nakshatra: Pushyami

 • Mahla Girl

 • Maitreya Boy

  Rashi: Leo   Nakshatra: Makha

 • Miteelai Girl

  Rashi: Leo   Nakshatra: Makha

 • Mitrajit Boy

  Rashi: Leo   Nakshatra: Makha

 • Mittal Girl

  Rashi: Leo   Nakshatra: Makha

 • Mittali Boy

  Rashi: Leo   Nakshatra: Makha

 • Nikhalas Boy

  Rashi: Scorpio   Nakshatra: Anuradha

 • Snehal

  Rashi: Aquarius   Nakshatra: Sathabisham

 • Snehi Girl

  Rashi: Aquarius   Nakshatra: Sathabisham

 • Snehitha Girl

  Rashi: Aquarius   Nakshatra: Sathabisham

 • Snithik Boy

  Rashi: Aquarius   Nakshatra: Sathabisham

 • Souhardika Boy

  Rashi: Aquarius   Nakshatra: Purvabhadra

 • Sumant Boy

  Rashi: Aquarius   Nakshatra: Sathabisham

 • Sumeet Boy

  Rashi: Aquarius   Nakshatra: Sathabisham

 • Sumi Girl

  Rashi: Aquarius   Nakshatra: Sathabisham

 • Sumita Girl

  Rashi: Aquarius   Nakshatra: Sathabisham

 • Sumitra Girl

  Rashi: Aquarius   Nakshatra: Sathabisham

Indian Baby Names
Assamese Popular Names
Assamese Modern Names
Assamese Unique Names
Assamese Unusual Names